Prioratführerüberarbeitung – Aktualisiert: Gratallops – Bodega Colais

BY IN Bodega Colais, Erzeuger, Gratallops, Prioratführer NO COMMENTS YET , ,

Die nächste aktualisierte Prioratführerdatei ist die für Bodega Colais aus Gratallops.

Neu aufgenommen wurde hier der Tetis 2007.

Gratallops – Bodega Colais

So, what do you think ?